Siam Enneagram Consulting Limited
  Moving Beyond Personal Ceiling
Enneagram Home
Upcoming Public  Training
 
 
|home|
มีกลยุทธ์ชั้นเลิศมากมายที่ประสบความล้มเหลวเมื่อถึงขั้นปฏิบัติ .. สาเหตุสำคัญเพราะขัดกับความคิดยึดติดของคน ความคิดยึดติดหรือที่เรียกว่ากรอบความคิดนั้นเป็นสิ่งที่ตีกรอบให้เราคิดและทำอะไรตามความเคยชินเท่านั้น นี่เป็นเหตผลว่าการจัดการกับกรอบความคิดของเราจึงเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

Peter Senge, The Fifth Discipline        สภาพการแข่งขันที่รุนแรงทางธุรกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่ทำให้องค์กรต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ องค์กรที่ปรับตัวไม่ได้จะไม่เพียงแต่จะหยุดอยู่กับที่เท่านั้น แต่ยังจะไม่สามารถอยู่รอดในระยะยาวด้วย

        อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงองค์กรไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะคนซึ่งเป็นกำลังขับเคลื่อนองค์กรนั้นมักจะทำสิ่งต่างๆ ตามความเคยชิน คนแต่ละคนจะยึดติดกับแบบแผนทางความคิด และการกระทำในอดีตที่เคยใช้ได้ผล ความเคยชินหรือการยึดติดนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ง่ายอย่างที่ควรจะเป็น

        องค์กรที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่บีบบังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลง จึงอาจประสบปัญหาถ้ามีคนทำงานจำนวนมากที่ยังยึดติดกับวิธีคิด วิธีทำงานตามความเคยชิน และไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างไร

        เรา บริษัทสยามเอ็นเนียแกรม คอนซัลติ้งจำกัด มุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงในบุคลากรในองค์กรของคุณ เพื่อให้สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่บีบคั้นได้ ลองสำรวจบริการของเรา แล้วโทรมาคุยกับเรา